Home
Nieuws
Familiespreekuur Zorg voor naastbetrokkenen Voor familieleden en andere direct betrokkenen kan het contact met iemand met psychische problemen ingewikkeld zijn en/of belastend. Als familielid kunt u te maken krijgen met spanningen en conflicten, onbegrip van anderen en allerlei andere lastige situaties. Ook kunt u vragen hebben over de aandoening, over de behandeling of over de wijze waarop u betrokken wordt bij de zorg voor een naaste. Op het familiespreekuur kunt u terecht met uw vragen en uw zorgen. U vindt er een luisterend oor en u krijgt praktische adviezen. Op een laagdrempelige manier proberen medewerkers op uw vragen en behoeften in te gaan. U hebt voor dit spreekuur geen verwijzing nodig en er zijn geen kosten aan verbonden. Naast het familiespreekuur zijn er ook familiecursussen, waarbij aan de orde komen: • informatie over psychische stoornissen en mogelijke oorzaken, • herkennen van verschijnselen, • vaardigheden om hiermee om te gaan, • omgaan met eigen emoties en aandacht voor uzelf. Verder is er een Familieraad, die is aangesteld om de betrokkenheid van familie/naastbetrokkenen van cliënten/bewoners te optimaliseren. De familieraad draagt bij aan het familiebeleid van de instelling en organiseert familie- en thema-bijeenkomsten. Via de nieuwsbrief wordt u actueel geïnformeerd. Ook kunt u een beroep doen op de Familievertrouwenspersoon, een speciale functionaris, voor ondersteuning en bemiddeling. Meer informatie leest u op www.ggzoostbrabant.nl/familie Familiespreekuur: voor het maken van een afspraak kunt u bellen naar 0492- 505741 of mailen naar grip@ggzoostbrabant.nl Spreekuuradres: Cliëntservicepunt Molenstraat 74 a 5701 KH Helmond Geopend tijdens kantooruren. De Familieraad bij GGZ Oost-Brabant DE FAMILIERAAD KAN ALTIJD VERSTERKING GEBRUIKEN! INTERESSE? NEEM DAN CONTACT OP MET DHR.H.WEIJMANS ONDERSTEUNER FAMILIERAAD e-mail: familieraad@ggzoostbrabant.nl www.ggzoostbrabant.nl   De Familieraad is ingesteld om de betrokkenheid van familie en naastbetrokkenen van cliënten en bewoners van GGZ Oost Brabant te optimaliseren. De Familieraad bestaat uit familieleden, partners en relaties van cliënten die klinisch of ambulant/poli-klinisch in behandeling zijn bij GGZ Oost Brabant en van bewoners van de verschillende woonvormen. Naast het toetreden van familieleden en naastbetrokkenen, wordt ook de deelname gestimuleerd van familieverenigingen in de GGZ.        Doel van de familieraad: 1. Het stimuleren van en een bijdrage leveren aan een familieledenbeleid, dat structureel is ingebed in GGZ Oost Brabant. 2. Het zorgen voor de ontwikkeling van en toezien op het familiebeleid. 3. Het mede waken over de kwaliteit van de geboden zorg op de afdelingen van GGZ Oost Brabant. 4. Het vertegenwoordigen van de gezamenlijke familieleden op instellingsniveau en/of bij regionale GGZ organisaties doro op te treden als overlegpartner bij het ontwikkelen van beleid, organisatie en kwaliteit. 5. Het stimuleren van betrokkenheid van familieleden bij de behandeling en begeleiding van de cliënt binnen de instelling. Actie: Uitbreiden en verstevigen van de Familieraad, o.a. door het organiseren van studiedagen en informatieavonden, het uitgeven van een bulletin en het raadplegen van de achterban. Periodiek overleg met de Raad van Bestuur, directeuren, Cliëntenraad en Familievertrouwenspersoon. Bestuderen en volgen van algemeen beleid. Bijvoorbeeld: behandelaanbod, bejegening, omgaan met familie en naastbetrokkenen. Bevorderen van actieve samenwerking en betrokkenheid gericht op verbinding van ervaringskennis en professionele kennis in de triade: cliënt – familie - hulpverlening. Hanteren van 'Betrokken Omgeving': Modelregeling relatie GGZ- instelling - naastbetrokkenen (2004) als richtsnoer. Volgen van maatschappelijke ontwikkelingen in relatie tot Wet maatschappelijke  ondersteuning (Wmo) en Zorgverzekeringswet.        Samenwerken met Cliëntenraad en Zorgbelang Brabant.          Contact:         Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de ondersteunend adviseur van de Familieraad, heer J.W. Weijmans. Telefoon: 073 – 844 77 82 / 06-533 527 32.         De Familieraad is een adviesorgaan voor de Raad van Bestuur van de GGZ Oost Brabant en wordt goed geïnformeerd en betrokken bij de ontwikkelingen in de organisatie. Voor het intern functioneren is een Huishoudelijk Reglement vastgesteld. De positie van de Familieraad in relatie tot de Raad van Bestuur en de organisatie, is vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst.   Familievertrouwenspersoon GGZ Oost-Brabant Binnen GGZ Oost Brabant is veel aandacht voor de positie van familieleden en naastbetrokkenen in de zorg voor cliënten. Het is belangrijk om familie te informeren en te betrekken bij de behandeling. Daarom heeft GGZ Oost Brabant naast de Familieraad ook een familievertrouwenspersoon.         Voor wie      De familievertrouwenspersoon is er voor familieleden en direct betrokkenen van cliënten van GGZ Oost Brabant.        Wat kan de familievertrouwenspersoon doen?   informatie geven over de geestelijke gezondheidszorg, verwijzen naar instanties, belangenorganisaties, cursussen of bijeenkomsten, een luisterend oor bieden voor het verhaal van familie/naast betrokkenen, adviseren bij en ondersteunen in gesprekken met hulpverleners, adviseren bij het (desgewenst) indienen van een klacht bij de klachtencommissie, het tuchtcollege of een andere instantie, signaleren van problematiek van familie en direct betrokkenen en deze onder de aandacht brengen van de instelling, verbeteren van de communicatie tussen de GGZ en familie/naast betrokkenen.       Hoe bereikt u de familievertrouwenspersoon?       Chris de Haas is de nieuwe FVP van GGZ Oost Brabant. Hij is te bereiken via telefoonnummer 06 - 532 429 20 of e-mail adres c.dehaas@lsfvp.nl.   Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de ondersteunend adviseur van de familieraad : De heer Chris (C.W.M.) de Haas    Kluisstraat 2, 5427 EM Boekel Postbus 3,5427 ZG  Boekel T 0492 - 84 60 00 / 06 - 533 527 32 E familieraad@ggzoostbrabant.nl        Werkdagen : maandag t/m donderdag. Trialoog Wat is Trialoog? Familieorganisaties van familieleden van cliënten in de Geestelijke Gezondheidszorg in Noord-Brabant hebben hun krachten gebundeld om beter te kunnen opkomen voor de belangen van hun naasten en die van hen zelf.         Trialoog wordt gevorm door: Ypsilonafdelingen: Oss, Uden/Veghel, ’s-Hertogenbosch e.o. Helmond, Eindhoven / de Kempen, Tilburg/Midden-Brabant, Breda e.o, Westelijk Noord Brabant. Labyrint-In Perspectief Eindhoven e.o. Labyrint Midden-Brabant Stichting familieleden Psychiatrische Patiënten Westelijk Noord-Brabant.        Trialoog vindt de Triade belangrijk. Dat wil zeggen de samenwerking tussen professional, patiënt en familielid. Kennis en ervaring in de psychiatrie en bij naastbetrokkenen heeft geleerd dat de resultaten van de behandeling en begeleiding aanzienlijk verbeterd kunnen worden door die samenwerking. Website: www.trialoog.org U weet dat familieorganisaties alleen kunnen bestaan door de inzet van vele vrijwilligers. Speciaal voor deze vrijwilligers en mensen die zich willen gaan inzetten voor familieleden en naasten van GGZ-clienten organiseert Trialoog een aantal cursussen. Belangstellenden voor een of meer cursussen kunnen zich aanmelden. De brochure en aanmeldingsformulier zijn ook te vinden op www.zet- brabant.nl (onder de knop nieuws) tot half september, www.trialoog.org vanaf begin september. “In zicht” verhalen en informatie    Via onderstaande link kunt u een pdf bestand openen van het boekje "In zicht". Hierin vind u verhalen van naast betrokkenen van mensen met een psychiatrische aandoening en van een hulpverlener. Verhalen die voor velen van u herkenbaar zijn. Het boekje bevat ook informatie over wat naastbetrokkenen ondervinden en welke familieorganisaties er zijn. Het vertelt waarom de relatie met de hulpverlening ook met de omgeving van degene die ziek is, goed moet zijn. Als laatste is er informatie waar welke kennis en steun te halen is.
Ypsilon voor familieleden van mensen met schizofrenie of een psychose
Helmond e.o.
Vriend worden van Ypsilon    Ypsilon wordt weer gekort in de subsidie. Dat maakt de roep om nieuwe vrienden alleen maar sterker. U kunt al voor € 25,00 per jaar Vriend zijn van Ypsilon! U ontvangt dan 1 x per jaar het Ypsilon Vriendennieuws en steunt Ypsilon extra, alle beetjes helpen nietwaar ?!
Vereniging van familieleden/naasten van mensen met een verhoogde kwetsbaarheid voor psychose. Vereniging van familieleden/naasten van mensen met een verhoogde kwetsbaarheid voor psychose.
Nieuws
Psycho-educatie cursus bij GGZ-Oost-Brabant in Helmond
Deze (mantelzorg) cursus voor familieleden van mensen met een psychotische kwetsbaarheid wordt gegeven en verzorgd door ervaren hulpverlders in het Warant. U kunt zich hiervoor rechtstreeks aanmelden waarna een intakegesprek plaatsvindt. Alle informatie over deze cursus : Jan van den Heuvel 06 - 511 03 575 Heleen Frantzen 06 - 109 60 936